เบอร์โทรศัพท์ 056-721 558
อีเมล์ nspn_pbn@dld.go.th
ที่อยู่ 129, ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67000, Thailand
ติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์